We demand actions!

The Embassy of the Republic of Poland in Ukraine

Under a pressure of women worldwide, the Polish authorities began to talk about minimal concessions. FEMEN stands with Polish women with unconditional support, demonstrating their unconditional support and encouraging them to be more vigilant. FEMEN calls on Polish women not to believe patriarchal bastards and to fight until complete victory – the absolute and  unquestionable right of women to make decisions about their own bodies and a guarantee of non interference of church or state in those decisions. We won the battle, but the war is far from over! We remind you, that a woman’s right to control her body is sacred, inviolable and unbreakable. We continue to strike, sisters, we demand to cancel the anti-women,  abolition law in Poland completely- not just words! We demand actions!

//////////////

 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Pod naciskiem kobiet na całym świecie polskie władze zaczęły mówić o minimalnych ustępstwach. FEMEN stoi obok Polek, demonstrując bezwarunkowe wsparcie i zachęcając Polaków do większej czujności. FEMEN apeluje do Polaków, aby nie wierzyli patriarchalnym draniom i walczyli do całkowitego zwycięstwa – absolutnego i niekwestionowanego prawa kobiet do swojego ciała i gwarancji nieingerencji państwa i Kościoła w świat kobiet. Wygraliśmy bitwę, ale wojna jeszcze się nie skończyła! Przypominamy, że prawo kobiety do kontrolowania swojego ciała jest święte, nienaruszalne i niewzruszone. Wciąż strajkujemy, siostry, żądamy zniesienia w Polsce zakazu kobiecego, nie słowami, ale czynami!

////////////

Посольство Республики Польша в Украине 

Под всемирным давлением женщин, власти Польши начали говорить об минимальных уступках.  FEMEN стоит рядом  с польскими женщинами, демонстрируя свою безоговорочную поддержку и призывает полячек проявлять повышенную бдительность. FEMEN  призывает полячек не верить патриархальным ублюдкам и воевать до полной победы – абсолютного и беспрекословного права женщин на свое тело и гарантий невмешательства государства и церкви в женский мир. Мы выиграли битву, но бой далеко не окончен! Напоминаем, что право женщины распоряжаться своим телом –  святое, нерушимое и незыблемое. Продолжаем страйковать, сестры, требуем отмены антиженского закона в Польше не на словах, а на деле!

Femen Merchandise

Be the first to comment

Leave a Reply